Skip to content

Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2021/2022 nauka będzie się odbywać w Szkole w Snopkowie.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19
informujemy, że rekrutacja do klasy I i oddziałów przedszkolnych
odbywać się będzie elektronicznie.

Prosimy o pobranie dokumentów rekrutacyjnych z naszej strony, wypełnienie i przesłanie ich skanów lub zdjęć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: spsnopkow@o2.pl zgodnie z harmonogramem.
W wyjątkowych sytuacjach, po ustaleniu terminu telefonicznie dokumenty można złożyć w sekretariacie szkoły.

Oryginały dokumentów oraz inne dokumenty rekrutacyjne dostarczycie Państwo do szkoły po ustaniu zagrożenia.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022  odbywa się w oparciu o:

Klasa pierwsza

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

1 lutego – 8 marca 2021 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które zamieszkuje w obwodzie szkoły, dokumentów dotyczących zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

11 – 25 marca 2021 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, spoza obwodu szkoły wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej 2021/2022
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 2020-2021                                 
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej            

Oddział przedszkolny

Lista dzieci czteroletnich i trzyletnich przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Snopkowie na rok szkolny 2021/2022

Uaktualniona lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Snopkowie

Uaktualniona lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Snopkowie na rok szkolny 2021/2022

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021-2022

9 – 15 lutego 2021 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

16 lutego – 5 marca 2021 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snopkowie informuje, że oddziały przedszkolne działające przy szkole będą realizowały podstawę programową w godz. 8.00-13.00 ( w tym język angielski).
Przewidywane zajęcia dodatkowe:
- religia w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

Dla dzieci 5 i 6 – letnich, które potrzebują dłuższego pobytu w szkole zapewniamy:
- opiekę w godz. 7.00 - 8.00 oraz 13.00-16.00 (jeśli będzie potrzeba do 17.00),
- wyżywienie - jeden obiadowy posiłek w formie cateringu.

Harmonogram rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych 2021/2022 
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego    
Deklaracja o kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego 
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Inne

Zmiany w systemie edukacji dotyczące dzieci do ósmego roku życia

W związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym 2021/2022 prosimy o wypełnienie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej lub na zajęcia opiekuńcze. Jednocześnie informujemy, że na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać dzieci z klas I-IV, których rodzice pracują, dzieci którym przysługuje dowóz autobusem szkolnym (3km) lub dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe. Uczniowie z klas V-VIII nie korzystają z opieki świetlicowej. Jeżeli przysługuje im dojazd autobusem szkolnym (4 km) lub oczekują na zajęcia dodatkowe to zostaną dla nich zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o dostarczenie kart do 15 marca 2021 r.
do wychowawców klas lub sekretariatu szkoły!

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - KL. I-IV

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE - KL. V-VIII

Skip to content