Skip to content

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do klasy pierwszej

Informujemy, że wszystkie dzieci, które przystąpiły do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 zostały przyjęte do Szkoły Podstawowej w Snopkowie.

LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informujemy, że 25.05.2022r. zakończyła się rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.K.Kraszewskiego w Snopkowie. Poniżej lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Grupa 0B
3-4 latki

Grupa 0A
5-6 latki

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J.I.Kraszewskiego w Snopkowie informuje, że w związku z utworzeniem od 1 września 2022 r.dwóch klas I, rozpoczyna również rekrutację uzupełniającą również dla uczniów spoza obwodu szkoły. Serdecznie zapraszamy chętnych do składnia dokumentacji rekrutacyjnej.

Zostań uczniem Szkoły Podstawowej w Snopkowie

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Informujemy, że w dniach 10-24 maja 2022 r. trwa uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 do oddziału przedszkolnego do gr. 3- i 4-latków.


Dyrektor Szkoły podaje listy dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej im. J.I.Kraszewskiego w Snopkowie na rok szkolny 2022/2023:

GRUPA 0b - 3-4 latki
GRUPA 0a - 5-6 latki

KLASA PIERWSZA


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023  odbywa się w oparciu o:

  • Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
  • ZARZĄDZENIE NR 7/2022 WÓJTA GMINY JASTKÓW z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastków na rok szkolny 2022/2023.
  • UCHWAŁA NR XXXVII/286/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Poniżej zamieszczamy harmonogram oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych.
Uwaga!
Na wszystkich kartach zgłoszenia wymagane są podpisy obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub wyjaśnienie, jeśli został złożony tylko jeden podpis (np. nie żyje, pozbawiony praw rodzicielskich, itp.)

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych

Klasa pierwsza

1 lutego – 9 marca 2022 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które zamieszkuje w obwodzie szkoły, dokumentów dotyczących zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

10 – 25 marca 2022 r.: Złożenie (gdy są wolne miejsca) przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoza obwodu wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej 2022/2023 - Załącznik Nr 2
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 2022-2023                                 
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej            

Oddział przedszkolny

7 – 14 lutego 2022 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

15 lutego – 8 marca 2022 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych 2022/2023 - Załącznik Nr 1
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 2022/2023    
Kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego 2022/2023
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Wraz z kartą zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć oświadczenia o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych (jeśli dotyczy) określonych w UCHWALE NR XXXVII/286/2021 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. t.j.:
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5

Zajęcia świetlicowe

W związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym 2022/2023 prosimy o wypełnienie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej lub na zajęcia opiekuńcze. Jednocześnie informujemy, że na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać dzieci z klas I - IV, których rodzice pracują, dzieci którym przysługuje dowóz autobusem szkolnym (3 km) lub dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe. Uczniowie z klas V-VIII nie korzystają z opieki świetlicowej. Jeżeli przysługuje im dojazd autobusem szkolnym (4 km) lub oczekują na zajęcia dodatkowe to zostaną dla nich zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o dostarczenie kart do 15 marca 2022 r.
do wychowawców klas lub sekretariatu szkoły!

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - KL. I-IV

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE - KL. V-VIII

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLAS II-VIII

Skip to content