Skip to content

Rekrutacja 2020/2021

Wyniki rekrutacji do klasy I

Informujemy, że wszyscy kandydaci zgłoszeni do klasy I
Szkoły Podstawowej im. J.I.Kraszewskiego w Snopkowie
na rok szkolny 2020/2021

zamieszkali w obwodzie szkoły zostali przyjęci
z urzędu na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Dyrektor Szkoły
Anna Ducin


Szanowni Państwo!

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19
informujemy, że rekrutacja do klasy I i oddziałów przedszkolnych
odbywać się będzie elektronicznie.

Prosimy o pobranie dokumentów rekrutacyjnych z naszej strony, wypełnienie i przesłanie ich skanów lub zdjęć za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: spsnopkow@o2.pl zgodnie z harmonogramem.

Oryginały dokumentów oraz inne dokumenty rekrutacyjne dostarczycie Państwo do szkoły po ustaniu zagrożenia.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021  odbywa się w oparciu o:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Gminy Jastków >>>link<<<

Klasa pierwsza

11 – 25 marca 2020 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej 2020/2021
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 2020-2021                                 
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej            

Oddział przedszkolny

11 lutego – 17 lutego 2020 r.:Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

18 lutego – 6 marca 2020 r.: Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Snopkowie informuje, że oddziały przedszkolne działające przy szkole będą realizowały podstawę programową w godz. 8.00-13.00 przewidywane zajęcia dodatkowe:
- religia w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

Dzieci 5 i 6 – letnie, które potrzebują dłuższej opieki, będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jastkowie:
- opieka w godz. 7.00 - 17.00,
- całodzienne wyżywienie.

Harmonogram rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych 2020/2021 
Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego    
Deklaracja o kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego 
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

Inne

Zmiany w systemie edukacji dotyczące dzieci do ósmego roku życia

W związku z organizacją pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021 prosimy o wypełnienie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej lub na zajęcia opiekuńcze. Jednocześnie informujemy, że na zajęcia świetlicowe mogą uczęszczać dzieci z klas I-IV, których rodzice pracują, dzieci którym przysługuje dowóz autobusem szkolnym (3km) lub dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe. Uczniowie z klas V-VIII nie korzystają z opieki świetlicowej. Jeżeli przysługuje im dojazd autobusem szkolnym (4 km) lub oczekują na zajęcia dodatkowe to zostaną dla nich zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Prosimy o dostarczenie kart do 15 marca 2020 r.
do wychowawców klas lub sekretariatu szkoły!

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY - KL. I-IV

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE - KL. V-VIII

Skip to content