Skip to content

Wymagania i zasady oceniania

Szczegółowe zasady oceniania na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, który jest integralną częścią Statutu Szkoły.

Przedmiotowe wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla klas IV - VIII w oparciu o WSO  i program nauczania danego przedmiotu zgodny z podstawą programową, opracowują nauczyciele uczący danego przedmiotu.

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Skip to content