Samorząd uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Snopkowie stanowią wszyscy uczniowie klas  I – VI. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Aktywizowanie życia w szkole.

Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w szkole.

Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków       szkolnych.

Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Organizowanie imprez kulturalnych:

– imprezy sportowe,

– dyskoteki.

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.

ORGANY SAMORZĄDU

Organami samorządu są:

– Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, SKARBNIK.

W roku szkolnym 2015/16 opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Aleksandra Mucha.

Rada Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Snopkowie w roku szkolnym 2015/16: przewodnicząca – Inga Gajewska ucz. kl. V, z -ca – Agnieszka Mazurek ucz. kl. VI, skarbnik – Marcin Szczepaniak ucz. kl. IV.

Rok szkolny 2013/14.

Przewodnicząca:

Joanna Taczała

ucz. kl.V 

z – ca przewodniczącej:

Adam Rola 

ucz. kl. V

Skarbnik:

Michał Jaskowski

ucz. kl. IV 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Snopkowie w roku szkolnym 2012/13:

                            Przewodniczący:

Bartosz Lipski

ucz. kl. V

                        Z – ca przewodniczącego:

 Aleksandra Smolińska

ucz. kl. V       

                             Skarbnik:

                         Joanna Taczała

                              ucz. kl. IV