Skip to content

Samorząd Uczniowski

REGULAMIN
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J.I.KRASZEWSKIEGO W SNOPKOWIE

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Snopkowie stanowią wszyscy uczniowie klas  I – VI. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Aktywizowanie życia w szkole.
 • Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w szkole.
 • Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • Zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.
 • Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
 • Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 • Organizowanie imprez kulturalnych:
  - imprezy sportowe,
  - dyskoteki.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.

ORGANY SAMORZĄDU:

Organami samorządu są:
- Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą: PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, SKARBNIK.

Skip to content