Skip to content

Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Snopkowie stanowią wszyscy uczniowie klas  I – VI. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Aktywizowanie życia w szkole.

Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w szkole.

Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków       szkolnych.

Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Organizowanie imprez kulturalnych:

- imprezy sportowe,

- dyskoteki.

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.

ORGANY SAMORZĄDU

Organami samorządu są:

- Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO, SKARBNIK.