Skip to content

Edukacja ekologiczna

ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

pn. „Kampania informacyjno- edukacyjna w Gminie Jastków”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Całkowity koszt zadania - 12000 zł,

Dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Lublinie – 6000 zł.

Działanie to ma na celu:

  • poznawanie bioróżnorodności w bezpośrednim z nią kontakcie,
  • uświadomienie znaczenia i piękna przyrody naszego regionu,
  • kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska,
  • przekonanie o potrzebie ochrony wód i szczególnej odpowiedzialności człowieka za działania wobec przyrody,
  • zaznajomienie się z formami ochrony przyrody występującymi w regionie,
  • dbałości o własne środowisko,
  • kształtowanie indywidualnego zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska, zwiększenie aktywności poznawczej uczniów.

Dodaj komentarz