Skip to content

Uczniowie klas IV-VIII kontynuują nauczanie w formie zdalnej zgodnie z wcześniejszą formułą.

Uczniowie klas I-III wracają do szkół w reżimie sanitarnym. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z ustaleniami sprzed zdalnej nauki w formie stacjonarnej.

MEiN wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronach MEiN i KO w Lublinie.

Wytyczne dotyczące uczniów i rodziców:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni –obowiązek osłony ust i nosa.
 13. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 14. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Załączniki – instrukcje
a) mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
b) dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
c) prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i -zdjac-maseczke/
d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i -zdjac-rekawice/

Zobacz obraz źródłowy

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2021,
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Na ten wyjątkowy czas życzymy

przyjaznych twarzy, dużo radości i miłych wspomnień.
Niech radosna atmosfera świąt przepełniona radością i spokojem

zagości na dłużej.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej im.J.I.Kraszewskiego w Snopkowi
e

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia
świątecznego montażu słowno-muzycznego
w wykonaniu uczniów klasy II
pod kierunkiem pań Katarzyny Golan, Marii Jędrejek i Barbary Sagan.

Niech ten cudowny czas umili melodia kolęd w wykonaniu Gustawa Resiaka ucznia kl. V

Przybieżeli do Betlejem
Bóg się rodzi
Lulajże Jezuniu
Oliwia Gozdek Cicha noc
Kinga Wójcik Lulajże Jezuniu
Kinga Wójcik Pójdźmy wszyscy do stajenki

Ogromne gratulacje dla uczniów klas I-IV, którzy wzięli udział w konkursie na Najpiękniejsza kolędę lub pastorałkę w języku angielskim. Bardzo pięknie się przygotowaliście. Gratulacje 🙂
Laureatami konkursu zostali zdobywając ex aequo I miejsce:

Julia Mroczek, kl.I
Tobiasz Mirosław, kl. III
Przemysław Maj, kl. III
Lena Staińska, kl. I
Julia Rożen, kl. IVb

Szkolne Koło Wolontariatu bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, którzy włączyli się w akcję Świątecznej Zbiórki Żywności.                                                   
Wszystkie zebrane produkty, słodycze i środki czystości zostaną przekazane potrzebującym rodzinom.
Dziękujemy bardzo. 

  Beata Madej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:
MEN
KO w Lublinie

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Zapraszamy uczniów klas II-VIII do wzięcia udziału w konkursie matematycznym Kangur.
Zapisy i wpłaty (10,00 zł) na konkurs będą przyjmowane bezpośrednio w szkole u Pań Woźnych w godzinach pracy szkoły do wtorku 12.01.2020 r.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Konkurs odbędzie się 18. marca 2021 r. ( w zależności od sytuacji pandemicznej może być przeprowadzony stacjonarnie lub online.

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów naszej szkoły
na zebrania, które odbędą się w dniach 16-18.12.2020 r.
o godzinie przekazanej przez wychowawców
w dzienniku elektronicznym.
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych
zebrania odbędą się on-line:
16 grudnia 2020 r. (środa) klasy I-III,
17 grudnia 2020 r. (czwartek) klasy IV-VI,
18 grudnia 2020 r. (piątek) klasy VII-VIII.

Serdecznie zapraszamy

Skip to content