Skip to content

Uczniowie klas IV-VIII kontynuują nauczanie w formie zdalnej zgodnie z wcześniejszą formułą.

Uczniowie klas I-III wracają do szkół w reżimie sanitarnym. Zajęcia będą się odbywały zgodnie z ustaleniami sprzed zdalnej nauki w formie stacjonarnej.

MEiN wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronach MEiN i KO w Lublinie.

Wytyczne dotyczące uczniów i rodziców:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 7. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 10. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 12. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni –obowiązek osłony ust i nosa.
 13. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 14. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

Załączniki – instrukcje
a) mycia rąk https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
b) dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
c) prawidłowego zdejmowania maseczki https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i -zdjac-maseczke/
d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i -zdjac-rekawice/

Zobacz obraz źródłowy

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2021,
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Na ten wyjątkowy czas życzymy

przyjaznych twarzy, dużo radości i miłych wspomnień.
Niech radosna atmosfera świąt przepełniona radością i spokojem

zagości na dłużej.

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy
Szkoły Podstawowej im.J.I.Kraszewskiego w Snopkowi
e

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia
świątecznego montażu słowno-muzycznego
w wykonaniu uczniów klasy II
pod kierunkiem pań Katarzyny Golan, Marii Jędrejek i Barbary Sagan.

Niech ten cudowny czas umili melodia kolęd w wykonaniu Gustawa Resiaka ucznia kl. V

Przybieżeli do Betlejem
Bóg się rodzi
Lulajże Jezuniu
Oliwia Gozdek Cicha noc
Kinga Wójcik Lulajże Jezuniu
Kinga Wójcik Pójdźmy wszyscy do stajenki

Ogromne gratulacje dla uczniów klas I-IV, którzy wzięli udział w konkursie na Najpiękniejsza kolędę lub pastorałkę w języku angielskim. Bardzo pięknie się przygotowaliście. Gratulacje 🙂
Laureatami konkursu zostali zdobywając ex aequo I miejsce:

Julia Mroczek, kl.I
Tobiasz Mirosław, kl. III
Przemysław Maj, kl. III
Lena Staińska, kl. I
Julia Rożen, kl. IVb

Uczniowie klasy pierwszej wykonali piękne świąteczne kartki. Zachęcamy do obejrzenia prac.

Szkolne Koło Wolontariatu bardzo serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, którzy włączyli się w akcję Świątecznej Zbiórki Żywności.                                                   
Wszystkie zebrane produkty, słodycze i środki czystości zostaną przekazane potrzebującym rodzinom.
Dziękujemy bardzo. 

  Beata Madej

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:
MEN
KO w Lublinie

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Zapraszamy uczniów klas II-VIII do wzięcia udziału w konkursie matematycznym Kangur.
Zapisy i wpłaty (10,00 zł) na konkurs będą przyjmowane bezpośrednio w szkole u Pań Woźnych w godzinach pracy szkoły do wtorku 12.01.2020 r.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Konkurs odbędzie się 18. marca 2021 r. ( w zależności od sytuacji pandemicznej może być przeprowadzony stacjonarnie lub online.

Pandemia koronawirusa, której doświadczamy, wiąże się z m.in. z przymusem izolacji, ograniczeniem kontaktów, utrudnioną możliwością uzyskania pomocy psychologicznej.

Dzięki inicjatywie Rzecznika Praw Dziecka uczniowie, doświadczający kryzysu psychicznego i szukający pomocy, mogą skorzystać z dwóch kanałów komunikacyjnych:

 • całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12,
 • dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Dzięki temu uczeń:

 • może uzyskać natychmiastowe wsparcie,
 • może podzielić się swoimi przeżyciami,
 • wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą może zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży takiego wsparcia.

Skip to content